LATVIA

Valsts Vides Dienests – Aerosolu radioaktivitātes monitorings Eiropā pēc Fukushima Dai-ichi AES avārijas

http://www.vvd.gov.lv/lv/?id=166

“31.03.2011   Gaisa radioaktivitātes monitoringa rezultāti Eiropas teritorijā uzrāda nelielu joda radioaktīvā nuklīda (131I) koncentrāciju robežās no 2 līdz 500 µBq/m3. Tikai dažas monitoringa stacijas ir fiksējušas cēziju (137Cs) un tā koncentrācija ir krietni vien mazāka. Saņemtā doza ieelpojot gaisu ar šādu radionuklīdu koncentrāciju ir ārkārtīgi maza salīdzinot ar pasaulē pieļaujamo ikgadējo vidējo efektīvās dozas pamatlimitu…”

BSRRW: PAMATLIMITS tiek aprékjináts péc ICRP modelja , kura paredzéjumi ir neuzticami, jo reálie riski túkstoshiem reizhu tos pársniedz – lietojiet ECRR risku novértéshanas modeli!!!  Jods un Cezijs ir tikai indikatori visu páréjo Radionuklídu klátbútnes pieagumam gaisá. Skatiet: http://www.bsrrw.org/?page_id=83

BSRRW monitoré gaisu Rigá, Latvijá, BSRRW.org:

Officialais Radiacijas monitorings Latvijá, vaikrákas reizes diená: http://www.rdc.gov.lv/Nordic/LAT.RAD

http://www.vvd.gov.lv/lv/strukturvienibas/radiacijas-drosibas-centrs/radiacijas-limenis-latvija

Latvijas Radiácijas Droshibas Centrs: http://www.vvd.gov.lv/lv/strukturvienibas/radiacijas-drosibas-centrs

Latvijas údens monitoréshanas zinjojums (radioactivitáte) …. ar radiácijas monitoréshanas vietám 59 lpp.(107): http://www.vvd.gov.lv/data/doc/norm.akti/monitorings/II_UDENS_190410.pdf

Gaiss: http://www.vvd.gov.lv/data/doc/norm.akti/monitorings/I_GAISS_190410.pdf

Zeme: http://www.vvd.gov.lv/data/doc/norm.akti/monitorings/III_ZEME_190410.pdf

Bio-daudzveidiba: http://www.vvd.gov.lv/data/doc/norm.akti/monitorings/IV_BIODAUDZV_190410.pdf

Japána, 14.03.2011: http://www.vvd.gov.lv/lv/?id=156

BSRRW partner – Latvian Environmental Protection Club (VAK) “Vides Aizsardzibas Klubs”

www.VAK.lv In English:          http://www.vak.lv/lapas.php?lp=26

In Latvian:        http://www.vak.lv/lapas.php?lp=25

http://www.vak.lv/lapas.php?lp=31

http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=99&what=54

http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=131&what=16

Atklātā vēstule LR Saeimai sakarā ar radioaktīvā piesārņojuma eksistenciālajiem draudiem cilvēcei

Sakarā ar to, ka kļūdu summa ekoloģiskās drošības kultūras sistēmā, kā arī sociālās un ekonomiskās drošības sistēmās, ir novedusi cilvēci līdz eksistenciālam riskam, kā arí tamdēl, ka Latvijas armijas karavīri atrodas militārajās zonās, kur tiek lietoti Urāna ieroči, kā arī sakarā ar to, ka Saeimas 14. oktobra 2010. g. darba kārtībā iekļauti…

Likumprojekts Grozījums Jūras kodeksā; Likumprojekts Grozījumi Rīgas brīvostas likumā; Likumprojekts Grozījumi Ventspils brīvostas likumā; Likumprojekts Bīstamo kravu aprites likums; Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā; Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā; Likumprojekts Jūras ūdeņu aizsardzības un pārvaldības likums; Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā

… uzskatām par nepieciešamu neatliekami informēt Latvijas sabiedrību par sekojošo…

Lejupládé pilnu dokumentu:              Atkl. véstule 14. okt. Saeimas sédém

Latviski VIDEO Radiācijas riski Baltijā un jaunais radiācijas seku novertēšanas modelis.

Baltijas jūra 50 gados ir padaríta par  visradioaktivāko pasaulē (HELCOM, Helsinki Zinatniskās komisija www.helcom.fi ). Baltijas Jūras krastā, Zviedrijā un Somijā, tiek veidotas viskaitīgāko kodolatkritumu ’kapsētas’. Radioaktīvie elementi ir pēdējā pus-gadsimta laikā iekļuvuši arī gaisa plūsmās. To kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību nav agrāk pienācīgi novērtēta vecā kļūdainā ICRP modeļa pielietojuma dēļ. Seminara laikā tika prezentēts jaunais ECRR modelis, kas spēj paredzēt arī zemo devu jonizējošā starojuma EKSISTENCIÁLO ietekmi uz veselības stāvokli. Reģionā ap Baltijas jūru ir ievērojams vēža statistikas pieaugums, kas sācies 1959 gada kodolieroču testu rezultātā un padziļinājies pēc-Černobiļas periodā. Semināru  atkláj un vada: Eiropas Radiācijas Risku Komitejas (European Committee on Radiation Risks, ECRR, www.euradcom.org ) zinātniskais sekretārs Pr. Chris Busby un  Baltijas Jūras Reģiona ECRR sekretāre Ditta Rietuma.

Ditta Rietuma stásta par Zviedrijas un Somijas  kodolatkritumu kapsētu būvēm, kas ļoti var kaitēt Latvijai

PDF: http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2010/07/Vid-Min-BS-Tour-13-07-2010-mini.pdf

Video: http://skatiens.lv/zinas/video/20072009-zviedrija_piesarno_baltijas_juru

Baldoné tiesāsies pret radioaktīvo atkritumu glabātuves paplašināšanu

Administratīvā rajona tiesa pagājušajā nedēļā noraidījusi biedrības “Mūsu Baldone”  (www.musubaldone.lv ) un atstājusi spēkā 2008. gada decembra valdības rīkojumu par divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūvi Baldonē. Taču biedrība ir apņēmības pilna turpināt tiesvedību, lai apturētu radioaktīvo atkritumu glabātuves paplašināšanu, ziņo “Rīgas Apriņķa Avīze”. Biedrības “Mūsu Baldone” vadītāja Kaija Gertnere-Ozola laikrakstam sacīja, ka spriedums tiks pārsūdzēts. “Šajā gadījumā izskatās, ka tiesa ir vadījusies pēc likuma burta, nevis pēc likuma gara, nedomājot par sekām, ko “Radona” paplašināšana nesīs sabiedrībai,” sacīja Gertnere-Ozola. Turklāt viņa uzskata, ka pēdējā laikā ir radušies divi papildu apstākļi, kādēļ “Radona” paplašināšana nav pieļaujama, proti, plānotā automaģistrāles būvniecība netālu no bīstamo atkritumu izgāztuves teritorijas, kā arī divu karjeru izveide.

Biedrība tiesā apstrīdēja Ministru kabineta 2008. gada 3. decembra rīkojumu “Par divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātuves izbūves radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons””. Biedrība lūdza šo lēmumu atcelt. “Mūsu Baldone” uzskata, ka rīkojums ir prettiesisks, jo pirms lēmuma pieņemšanas nav veikta ietekmes uz vidi novērtējumā konstatētā radioaktīvo vielu noplūdes iemeslu pilnīga izpēte, tas nesatur Baldones novada pašvaldības teritorijas ilglaicīgas izmantošanas iespēju izpēti, kurā būtu izvērtēti ilgtspējīgi attīstības kritēriji.

Ietekmes uz vidi novērtējums arī neietverot alternatīvu risinājumu izpēti, kas ir pretrunā ar Ministru padomes 1991. gada 11. jūlija lēmumu par celtniecību Baldonē sakarā ar uzņēmuma “Radons” rekonstrukciju, dokuments neizvērtē kompensācijas nozīmi saistībā ar konkrētā projekta realizāciju, kas ir pretrunā ar likumā “Par ietekmi uz vidi novērtējuma” minēto principu – “piesārņotājs maksā”, un apstrīdētais rīkojums ir pretrunā ar Baldones novada pašvaldības viedokli, norādīts sūdzībā tiesai. Turklāt kopš lēmuma pieņemšanas ir pagājuši gandrīz divi gadi, taču principiāli nekas nav mainījies un joprojām “Radonā” nav veikta nopietna radioaktīvā piesārņojuma noplūdes iemeslu un iespējamo ekoloģisko draudu izpēte. 1962. gadā izbūvētās bīstamo atkritumu glabātuves ir gan morāli, gan fiziski novecojušas, uzskata biedrība.

Alana Veismana grāmata «Pasaule bez mums»

Fragments no izdevniecības „Avots” šogad izdotā darba

http://www.aisbergs.lv/?p=20238#comment-4080

“…Visi četrsimt četrdesmit viens uz mūsu planētas funkcionējošie kodolreaktori kopā katru gadu dod aptuveni trīspadsmit tūkstoš tonnu augsta līmeņa radioaktīvos atkritumus. Lielākajā daļā Amerikas Savienoto Valstu kodolreaktoru radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas iespējas ir izsīkušas, tāpēc, kamēr nebūs izbūvēts pastāvīgs radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas poligons, izlietotā degviela tiek „mumificēta”, ievietojot to tādos kā „sausos termosos” jeb ar betonu pārklātos tērauda konteineros, no kuriem izsūknēts ārā gaiss un mitrums…

… Ja no Zemes pazustu pilnīgi visi cilvēki, četrsimt četrdesmit viens kodolreaktors, no kuriem vairākos iebūvēti vairāki reaktori, īsu brīdi strādātu automātiskā režīmā, līdz cits pēc cita pārkarstu. Tā kā to degvielu uzpildes grafiki ir atšķirīgi, kāds no reaktoriem strādā ar pilnu jaudu, kāds tuvojas perioda beigām, kāds tajā pagaidām ir tikai pusē, bet kāds jau teju, teju gatavs kust laukā. Jebkurā gadījumā radioaktivitātes izkļūšana atmosfērā un tuvējās ūdenstilpnēs ir grandioza, bet bagātināta urāna gadījumā tā turklāt arī ilgst bezgalīgi….”

Salaspils Nuclear Reactor – partialy decommissioned

The reactor site is located in the forest, to the west of the institute of physics, in the northeastern part of Salaspils. The reactor was operational from 1969 to 1998. The plant partook in neutron activation analysis and gamma irradiation for various materials. It was a pool-type reactor. It is now being partialy decommissioned and most of the nuclear waste was brought to Russia.

In English: Salaspils reaktora likv 10.1.1.26.802 NTI Research Library Salaspils

Latviski: Salaspils reaktora likvid

A Nuclear PP planed in Latgale, Latvia?

Latvia, Estonia, Belarus. The countries which have expressed interest in acquiring their first nuclear power plant are to be seen on page 2 of the following document

Latvenergo prese (12. lpp) par Atomelektrostacijas celtniecíbu Latvijá

LZA prezidents J. Ekmanis savu Kodolenerģijas kompetences centru raksturo kā darba grupu, kuras mērķis ir sagatavot informāciju par iespējām izmantot kodolenerģiju Latvijā. Centra galvenais uzdevums esot izvērtēt kodolenerģiju kā alternatīvu nākotnes avotu elektroapgādē. “Kompetences centrā” ir iesaistījušies trúcígie Latvijas zinātnieki un atkarígie enerģētikas uzņēmumu vadītāji, tostarp A/S „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Kārlis Miķelsons un SIA Itera Latvija prezidents Juris Savickis. Informācijas www.eunp.lza.lv latvieshu valodā mérkjis ir veikt propagandu, ka atomenerģētika nav nekas draudīgs un maskét ka tá ir ekonomisks izlaupísanas akts.

Latvenergo prese (15. lpp) par Forsmark, Zviedrijá, katastrofas draudiem 2006.g. 25. julijá

“Zviedrijas valdība devusi atļauju pakāpeniski palielināt Foršmarkas atomelektrostacijas (AES) jaudu, informē zviedru avīzes «Dagens Nyheter» portāls «dn.se». Foršmarkas AES reaktori vairākus gadus pēc 2006.gadā 25.jūlijā notikušā drošības incidenta netika darbināti ar pilnu jaudu. 2007.gada februārī drošības pārbaužu dēļ uz laiku tika slēgti divi no trim AES reaktoriem. Foršmarkas AES ir divi 1010 megavatu (MW) elektriskās jaudas un viens 1190 MW elektriskās jaudas reaktors. Foršmarkas AES ir būvēta pagājušā gadsimta 80.gados.”

Raksts: „Radiācijas riski Baltijas jūras piekrastē.” Valija Eize

Radiacijas riski Saskarsme 6-2010

Nuclear Baltic Sea Tour events in Riga 11-13 july 2010

Brošūra latviešu valodā. Flyer (in Latvian): Flyer_Riga

See Baltic Sea Tour page here on BSRRW.org: http://www.bsrrw.org/?page_id=890

ECRR  Riga Seminar – Radiation risk in Latvia and the new ECRR Radiation Risk prediction model

20 May 2010, Environmental Ministry, Big Hall, Riga, LATVIA

Baltic Sea is the most radioactive in the world. (HELCOM, Helsinki Commission www.helcom.fi data about the contamination). On the coast of the Baltic Sea, in Finland and Sweden, high level radioactive waste cemeteries are being built – the first in the world. Under tha last half of the century, radionuclides have entered the air and water flows of the planet. Their human health damaging influence has not been predicted by the responsible institutions due to use of an severely errored ICRP risk prediction model. The reliable ECRR model predicts even the consequences of the low level ionizing radiation.  The Baltic Sea Region is experiencing a severe increase in growth of cancer statistics, that started with the nuclear test explosions 1959 and have increased during the after Chernobyl period. Latvian scientists present gamma radiation statistics in Lativa as well as the influence of Radon on the human health. Latvian Cancer Registry data are presented. The solution to the sum of the conceptual errors causing the potential legalized nuclear catastrophy in the region indicates a need for an ecological-economical-social system shift.

Seminar organiser, moderators: European Committee on Radiation Risks, ECRR (European Committee on Radiation Risks, www.euradcom.org). Scientific secretary of the ECRR Pr. Chriss Busby and  Baltic Sea Regional office of the ECRR secretary  Ditta Rietuma.

Initial words: Rolands Bebris, Environmental Protection department director, Environmental Ministry.

Video no semin. ievada un C. Busby:  http://vimeo.com/15415148

1) Radiation risk in the Baltic Sea Region and the new ECRR Radiation Risk prediction model.

Pr Chris Busby, Scientific Secretary of the European Committee on Radiation Risk.

PDF in english:  http://www.euradcom.org/images/riga2010/busby.pdf

Presentation of the ECRR2010 publication on the Health Effects of Low Doses of Ionizing Radiation, that expands the ECRR2003 Report which presented a rational model for calculating the health risks of exposure to ionizing radiation. Unlike the current framework of modeling radiation risk, based on the effects of the external acute exposures of the US Atomic Bombs on the Japanese, the ECRR model employs evidence from those exposed to internal radioactivity. New regional data are presented from epidemiology and from radiobiology. A very large number of peer-reviewed reports and published studies, from Chernobyl effects in Sweden to cancer and Uranium related congenital disease in Iraq, confirm the accuracy of the Committee’s 2003 radiation risk model for explaining and predicting the health effects of human exposure to internal radionuclides.

2) Radiation Risk and Nuclear Waste in the Baltic Sea Region. Baltic Sea Regional office of the ECRR general secretary Ditta Rietuma, MBA

PDF (mostly in Latvian):  http://www.euradcom.org/images/riga2010/rietuma.pdf

Ditta Rietuma presents the implications of a new regulatory regime for developments such as the nuclear waste repositories planned for Sweden and Finland, as well as the nuclear neutron-beam-canon European Spallation Source (ESS) in Lund, Sweden. The solution to the sum of the conceptual errors causing the potential legalized nuclear catastrophy in the region indicates a need for an ecological-economical-social system shift.

3) Cancer in Latvia. Dr. Med. Aivars Stengrevics, Latvian Cancer Registry director (closed in 2009),Eastern Hospital Cancer department.

PDF (in Latvian): http://www.euradcom.org/images/riga2010/stengrevics.pdf

ECRR scientific secretary´s  comment  on slide nr 18 (english): Radiationdoses Riga

4) Gamma radiation data in Latvia. Dr. Aivars Gilucis, previous empl. as chief geologist at the State Geology Agency, SIA GeoPlus.lv chief geologist.

PDF (in Latvian): http://www.euradcom.org/images/riga2010/gilucis.pdf

5) Radon  health effects in Lativa.  Prof. Ludmila Kartunova, Riga Technical University www.rtu.lv, Regional Development Research Center, leading researcher.

PDF (in Latvian): http://www.euradcom.org/images/riga2010/kartunova.pdf

Radiation Risks: the new era begins. Academy of Science, Riga, 14th August 2009.

Lieli Radiácijas Riski Baltija Júras Regjioná. Zinátnu Akadémijá, 14‐08‐09

2 dazhaadas PDF prezentácijas: 1) LATVISKI, D. Rietuma. 2) ANGLISKI C. Busby.

1)    Riga DR BSR-ECRR 14-08-2009

2)    Riga CB ECRR 2009

Baltic Sea regional office of the ECRR (European Committee on Radiation Risks, www.euradcom.org) In the Latvian link, first above, Ditta Rietuma, General Secretary of the ECRR Baltic Sea Regional Office, presented the implications of a new regulatory regime for developments such as the nuclear waste repositories planned for Sweden and Finland, and the nuclear neutron-beam-canon European Spallation Source (ESS) in Lund, Sweden

In second link Prof. Chris Busbys PDF presentation, ECRR Scientific Secretary, outlined the evidence from health studies, the scientific background and the problems of changing regulatory practice. Recent research has shown a failure in the radiation risk model of the International Commission on Radiological Protection (ICRP), which radiation risk agencies in all nations currently use to regulate public exposures. ECRR’s 3rd International Conference urged national governments to abandon the ICRP model and, as a matter of urgency, to employ the 2003 model of the ECRR, European Committee on Radiation Risks (www.euradcom.org)

Iskander ballistic missiles to be deployed 120-200 kilometers from Russia’s borders with Estonia and Latvia – may launch even a tactical nuclear warhead

“Russian ground forces chief, Colonel General Alexander Postnikov, said that Iskander ballistic missiles would be deployed at the town of Luga in Leningrad Oblast, approximately 120-200 kilometers from Russia’s borders with Estonia and Latvia, reports Russian newspaper Kommersant. Postnikov stressed that this move had nothing to do with the planned deployment of the U.S. surface-to-air Patriot missiles in Poland. The deployment of the Iskander missiles in Leningrad Oblast is being done i …”

http://www.baltictimes.com/news/articles/24881/

“… The Iskander-E missile is a single stage, solid fuel missile weighing 3.8 tons, carrying a payload of 480 kg. it can be loaded with cluster, blast-fragmentation or penetration warheads. A Thermobaric warhead is also believed to be part of the missile’s warhead options. An unconventional warhead could also be an option, including a tactical nuclear warhead…”

http://defense-update.com/products/i/iskander.htm

Latvia and Estonia push for a Baltic nuclear power plant.

Latvia and Estonia do not appreciate delays to a four-nation nuclear power plant project which is meant to help the Baltic states reduce the energy clout of their Soviet-era master Moscow…

http://www.nuclearpowerdaily.com/reports/Latvia_Estonia_push_for_Baltic_nuclear_plant_999.html

Latvian nuke waste to be stored at Russian Mayak reprocessing site

http://www.bellona.org/articles/articles_2007/latvian_waste

“(..) How does Latvia – a country operating no nuclear power plants, nor envisioning to have any in the future – get to generate nuclear waste in the first place? The waste to be imported to Russia was produced at a research reactor built by the Soviets in the town of Salaspils, 20 kilometres from Riga, and owned by the Latvian Academy of Sciences.

The reactor was taken offline on June 19th, 1998. The following year, the Latvian government agreed on a preliminary concept outlining the reactor’s dismantlement and disposal. Deconstructing and decommissioning a nuclear reactor – be it a small one – is a complicated and costly matter. (…) ”

Environmental Organisations:

VAK – Environmental Protection Club

http://www.vak.lv/lapas.php?lp=26

VAK was the first non-government awakening time mass organization in Latvia. The first activity organized by VAK during Soviet regime in the Fall of 1987 was titled “For clean Air, Water  and the Earth”, it was followed by a number of other actions… Several new political movements – LNNK (Latvian National Independence Movement), Informal People’s front,  Latvian Green party, found their roots in the Club.

Some more significant points:

  • Today VAK unites 25 environmental organizations in Latvia and abroad.
  • At present VAK  co-ordinates 7 programs
  • VAK issues its own journal – “Environmental News”.
  • VAK ideal – the Eco State.
  • VAK vocation is to do good deeds for the sake of others: rivers, seas, birds and common thinking people.

Now VAK is grassroots organization with about 3400 individual members (more than 500 activists) and 25 local branches. Main topics of activities are nature protection (nature reserves, coastal protection, cleanups), public participation (EIA procedures, spatial planning and development issues), environmental protection (EU integration, EPI and horizontal issues), and environmental awareness (environmental education and information).

Latvian Friends of the Earth

http://www.foei.org/en/who-we-are/member-directory/groups-by-region/latvia.html#

Latvian Friends of the Earth brings together leading environmental organizations – VAK, AIA, VV, SWF – and their support groups and members. The world’s Friends of the Earth (Friends of the Earth) Is the most experienced public environmental organizations of which operate in more than 70 countries, representing more than 5,000 organizations and citizen support and initiative groups.    http://videsvestis.lv/content.asp?ID=89&what=36

sintija@zemesdraugi.lv, janis.ulme@zemesdraugi.lv

Coalition Clean Baltic

ccblat@latnet.lv