SWEDEN

Yttrande till MMD Miljö och Mark Domstolen i Nacka i kärnavfalls lagrings mål M 1333-11, M 4617-13, M 7062-14, M 6009-16 m m

mini BSIC WIHLOCG XI call and decrees for MMD Nacka 24.11.22.

Dok till ICA Hova 20221116 EXAKT mini

Stadgar för föreningen ViKinga Gyllen Skapas 11.11.12022

Domarutnamning__Ditta_Rietuma__120190919__adress

WIHLOC of Godland utlyser Separations Lag av gen-förgiftade-smittsamma och eko-genetiska människor. Sv

Beslut-Sanningsredogörlese  om ockupation av Sverige av främmande makt,  statens återtag genom Monarkin Staten Sverige urfolks regering av Leif av Gudalandet , akka Leif Erlingsson. Separationslag av akut nödvändighet av separation av dem gen-modifierade smittsamma människorna från ekologiska människor. 30.4.21.

Till urfolks folkstatens Konungariket Sverige urklagare  Od Rune Jacobsen, för verkställighet, urklagare@gmail.com .

IHWOCG separations lagen av folkstatens KS genförgiftade smittsamma 30.4.21.

http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/04/IHWOCG-separation-av-folkstatens-KS-genförgiftade-smittsamma-30.4.21.-or-1.pdf

IHWOCG authority and friendliness oath form I

http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/04/IHWOCG-authority-and-friendliness-oath-form-I.pdf

Det Goda Urfolks Tingets på Mynttorget beslut ogiltigförklarar COVID 19 lagen direkt efter dess utlysande i Riksdagen

Det Goda Urfolks Tingets beslut om Riksdagens COVID 19 LAG, 8.1.21.

http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/05/Det-Goda-Urfolks-Tingets-beslut-om-RIKSDAGENs-COVID-LAG-8.1.21.-finalX.pdf

OXA checkar i monetära systemet av Birka WIR World Indigenous Runes

Sammanförande blankett av alla oxa sorter fr WIHLOBank of Godland http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/01/x-oxa-wir-konvert-sw-till-kommun-fullm-ordf-ii.pdf

oxa check svensk 1 månads 2  tilläggs  http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/01/oxa-check-svenska-1-2.pdf

oxa check svensk  3 Professionell 4 Urbildnings http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/01/oxa-check-3-4-svenska.pdf

oxa check 5 Omsorg 6 Pension svensk     http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/01/oxa-check-5-Oms-6-Pens-svenska.pdf

oxa check 7 Rehabilitering 8 Investering svensk   http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/01/oxa-check-7-Reh-8-Inv-svenska.pdf

oxa check 9 Decentralisering 10 Statsförsvar  11 Tillbakadragande svenska     http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/01/oxa-check-9-Dec-10-St-f-11-St-D-svenska.pdf

oxa check 12 Kompensation 13 Mark förvaltning  14 Andliga rum svensk   http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/01/oxa-check-12-Komp-13-Mark-14-Ande-svenska.pdf

Oxa check SW 2. sidan       http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/01/Oxa-check-SW-2.-sidan.pdf

Oxa check SW 2. sidan stat    http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2021/01/Oxa-check-SW-2.-sidan-stat.pdf

 

Fredrik Lundberg om reaktorer som stängs

1 december 2011 10:20
Guvernören Sato i distriktet Fukushima har förklarat att det är otänkbart (“inconceivable”) att återstarta någon av de Fukushima Daichi 5 eller 6 (som antas någorlunda oskadda Fukushima Daini 1-4. Och det är han som bestämmer. http://www.jaif.or.jp/english/news_images/pdf/ENGNEWS01_1322709070P.pdf
Dessa sex reaktorer är 1,7 procent av världens kärnkraft.

Sato är den förste guvernör i ett kärnkraftsdistrikt som krävt skrotning av alla reaktorer.Men han blir knappast den siste. Idag stängs ännu en reaktor tills vidare, vilket betyder att bara 9 av de 50 japanska reaktorerna är i drift, exklusive de fyra havererade. Det är oklart när, eller om någon nu stängd reaktor kommer att återstarta. Utan återstarter kommer all japansk kärnkraft att vara avstängd i maj. Detta limbo-tillstånd kan givetvis inte vara för evigt, särskilt inte som den gällande japanska politiken är mycket snabbt expanderande kärnkraft.
Kärnkraftens vänner kommer dock tills vidare att sitta still i båten eftersom opinionen som ännu i april var ganska jämn mellan anhängare och motståndare har blivit väldigt fientlig mot kärnkraften och den tendensen har ökat hela tiden. Guvernörsvalen i Japan är utspridda i tid, men som det ser ut nu är det ett rejält valsänke att återstarta reaktorer eller säga att man tänker göra det.
Det troliga är därför att kärnkraften kommer att avvecklas snabbare i Japan än i Tyskland.
I Frankrike kommer två reaktorer genast att stängas om socialisterna vinner valen i vår. Därmed påbörjas en avveckling där också.
I Storbritannien pågår avvecklingen sedan länge, fast politiken sagt motsatsen. Det kanske går att dra igång ett bygge, men det är inte säkert.
I USA har regeringen lovat enorma pengar till ny kärnkraft sedan 2001, men ännu har ingen spade satts i marken.
I Kina pågår en stor utbyggnad, men inga nya projekt har startats i år. Förra året startades byggandet av 16 reaktorer.
Kärnkraften kommer under alla omständigheter att backa globalt i antal reaktorer, effekt och energi 2011 och 2012.

Fredrik Lundberg   fred.lundberg@telia.com
frilansjournalist

Svensk vapenexport steg fr 3,1 miljarder SEK 2001 till 13, 6 mdkr 2009

http://www.ofog.org/node/1196

Strålsäkerhetsmyndighetens kriterier för urval av experter till utvärdering av projektet för Slutförvaret av Kärnavfallet i Forsmark.

Författat av Ditta Rietuma

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM.se) tillsammans med Miljödomstolen i Nacka har erhållit SKB´s (Svenska Kärnbränslehantering AB) ansökan om att bygga slutförvaret i Forsmark. Frågan är om det mest radioaktiva kärnavfallet från hela Svenska atomindustrin, c a 12.000 ton. Projektet ska slutförvara avfallet enligt KBS-3 metoden, i 6 m långa kopparkappslar, i tunnlar 450 m under marken. Arealen sträcker sig vid havets kust i vackra skärgården av
Östhammar kommun.

SSM ska inom ramen av c a ett år bedömma ifall SKB´s ansökan motsvarar KärnTeknikLagens krav samt är remisinstans för Miljödomstolens prövning. Det här året är sista steget med en viss samhällelig förankring då SSM ska yttra sig i första steget av processen –  ifall Forsmark är den bästa platsen och ifall SKB-3 är den bästa metoden.

Vi har bekantat oss med kriterierna för urval av experter till utvärdering av SKB projektet och funnit dessa otillfredställande för att föra en oberoende utredning av hög vetenskaplig standard. SSM´s arbetssätt ska tillfredställa hela Östersjöregionens invånares mänksliga rättigheter att leva i en omgivning fri av miljögifter så som radioaktiva ämnen från kärnavfallet. Radioaktiva
ämnen tangerar med frågan om mänskliga rättigheter i två aspekter. De har bevisat sig att påverka destruktivt människors hälsa och deras rättgiheter att bilda familj genom att orsaka både genetiska och genomiska skador på DNA och fertiliteten. Konventionen om Mänskliga rättigheter förordar människan följande 3 rättigheter – att erhålla relevant miljö-information, att kunna delta i beslutsprocesser, samt at kunna driva rättsligt förfarande vid miljöorsakad
skada.

Ni kan se alla videon fr SSM´s presentation till remissinstanser 22-09-2011 på Youtube kanalen RadioactiveBSR (t ex  http://www.youtube.com/watch?v=_f40F16ycNc ).

De samlade remisstinstanserna  fick veta att SSM ska hålla ett iterativt förfaringssätt för granskning i tre faser, där den enorma utredningsmängden hanteras med suksesiv prioritering och nedbrytning till välavgränsade frågor. Femtio ramavtal för eksterna eksperter finns det ute redan ett halvår sedan.  Specialisterna kommer att anlitas i några månader till, till allt, från heltidstjänster i flera år, till korta uppdrag.  SSM påpekar att reglerna för upphandling av
tjänster blivit striktare.  SSM har redan tidigare anlitat internationellt ca 25 eksperter som de tänker ha fortsatt kontakt med.

Utredning kommer att pågå i nära samarbete med inhemtning av kompletterande data från SKB. SSM´s yttrande kommer att vara en sammanfattning av slutsatser av all granskningsrapporterna som bygger på experternas rekomendationer och slutsatser.

Men frågan i vår fokus idag är vilka eksperter kommer SSM att anlita? Vilka är kriterierna för anlitandet av dessa?  Frågan besvarades av SSM med hänvisning till SSM.se webbsidan där
kriterierna är öppet redovisade i Specification: Consulting Services regarding the Swedish
Radiation Safety Authority’s review of the safety assessment methodology and consequence analysis in the SR-Site safety assessment for a spent fuel repository in Forsmark, Sweden SSM 2011/592.
Härefter kallas dokumentet SCS.

Efter granskning av SCS och efter SSM presentationerna 22 september, föreslår vi förbättringar av följande problem:

1. Sistematisk partiskhet i användandet av modellerings instrument  för att förutse riskerna på hälsa –  enbart ICRP modellen används, trotts att ICRP har själva påtalat att det
går inte att använda modellen i detta syfte. Resultatet är att riskerna  underskattas flera hundra till flera tusen gånger, beroende på radioanukliden. Den pålitliga ECRR modellen ignoreras, för att kunna  tillåta högre miljöförgiftning.

2. Sistematisk partiskhet i valet av experter som kommer att ugöra en
grupp som mest kommer att tro att djupförvar är lösningen för hanteringen
av kärnbränslet.

3. Sistematisk partiskhet i valet av experter vars forskningsresultat skall ha varit publicerade i internationella vetenskapliga skrifter, som varken publicerar eller finansierar alternativa metoder utforskande forskares arbeten. Vetenskapliga skrifter dessutom granskas inte av alternativa forskare.

4. Sistematisk partiskhet i valet av experter ämnesvis, där  matematisk modellering och fysik, naturvetenskap dominerar och experter  inom empiri, epidemiologi och medicin är frånvarande.

5. SSM är låsta inom strukturen av SKB´s ansökan. Detta leder till
många fler partiskheter
än dessa :

1)      KBS-3 metoden som den enda metoden som utreds och SSM har redan tidigare genomfört 2 egna säkerhetsanalyser av SKB-3 metoden, är inlåsta inom ett spår

2)      Platsvalet behöver en särskild ekspert grupp för SKB´s enda alternativen är vid havet.
Redan i ansökans bilaga SR-site beskrivna sammanfattningens Figur S-12  förutses det för hela Östersjöregionen dödliga strålningsdoser vid flera olycksscenarios redan inom perioden av 200 år.
Hur kan en sådan fara förläggas vid ett 10 nationer förenande hav som skulle i så fall transportera fritt giftet runt, är för experterna att förklara / förbjuda

Lösningen vore att SSM anlitar även oberoende eksperter som kompletterar partiskheten som designats in i processen.

Men annat är också säkert – allmänheten skall hjälpa till genom att föreslå SSM oberoende eksperter, för rutinerna i Strålsäkerhetsmyndighetens korridorer kan behöva vädras i takt med höstvinderna som infunnit sig.

BSRRW Flygblad på svenska

BST stoppa atomklyvning Östersjön radioactivt flyer BSRRW sv-vit

Svenska börsen ägs av…

http://www.e24.se/entreprenor/storst-pa-borsen-och-en-av-varldens-maktigaste_2739113.e24

“Blackrocks grundare och vd Larry Fink är okänd för de flesta svenskar. Detta trots att hans bolag är den största utländska ägaren på Stockholmsbörsen. Men även i hemlandet USA är han något av en doldis, vilket kan tyckas märkligt då Fink anses vara en av finansvärldens absolut mäktigaste personer. Så här gick det till när Larry Fink tog sig in i Wall Streets finrum och blev rådgivare åt bank-vd:ar och USA:s regering…”

Svenska banker mördar Letterna – SEB och Swedbank

Bo Halls:


De tjänar pengar på kärnkraft och hjärntvättar oss i media…

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.591307-tjanar-pengar-pa-karnkraft

eller KK lobby GöteborgsPosten 2.april

“Det är tre veckor sedan jordskalvet i Japan. Sedan dess har experterna analyserat riskerna efter kärnkraftsolyckan. Men vem kan du lita på? Vår granskning visar att de flesta finansieras av kärnkraftsindustrin.

Medan de japanska kärnkraftsarbetarna gjorde allt för att bekämpa utsläppet på Fukushima samlades 19 mars en grupp män i Vattenfalls informationscentrum på Ringhals…”

DET ÄR SÅ HÄR GRÄNSVÄRDEN SKAPAS

“Efter kärnkraftshaveriet i Fukushima höjde de japanska myndigheterna  gränsvärdet över 10 gånger från 20 millisievert till 250 millisievert  per år för manliga anställda.”

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3170220.ece

Per Hegelund om Gränsvärden:

ECRR modellen – för att förutse radioaktivitetens risker rätt

Framtiden efter Fukushima. Emil Schön.

http://hd.se/kultur/boken/2011/03/20/framtiden-efter-fukushima/

Publicerad 20 mars 2011 kl. 04:00

Emil Schön läser Paul Zimmermans uppgörelse med decennier av
kärnkraftspropaganda, “A Primer in the art of deception”, och påminner om
det få talar om i dag: att riskerna med Fukushima är långsiktiga.

Under veckan som gått har situationen vid det havererade
kärnkraftverket Fukushima Daichi förvärrats dag för dag. Utsläpp, brand,
explosion, partiell härdsmälta, härdsmälta, skadad reaktorinneslutning. I
nyhetsflödet kan vi följa hur livsfarlig strålning sprids till den närmaste
omgivningen och hotar de tappra kraftverksarbetarnas hälsa. Så långt
hänger världen ännu ihop för mig; En kärnkraftsolycka är något livsfarligt.

Det som gör mig fundersam är hur den ena experten efter den andra lägger
stor möda på att lugnande påpeka att situationen förvisso är allvarlig, men
att hälsokonsekvenserna inte behöver bli särskilt omfattande bortom verkets
omedelbara närhet. Ett belysande exempel är när strålningens farlighet
diskuterades i “Vetandets värld” i P1 i veckan. Medverkade gjorde
professorn i strålningsbiologi Mats Harms-Ringdal, verksam vid centrum för
strålskyddsforskning. Han lyckas väl sammanfatta sin och den inom
strålskydddsforskningen förhärskande synen på risker med radioaktivitet:
“Problemet är för dem som är exponerade av höga doser närmast
kärnkraftverket”, sa han.

Bortom ett par kilometer påstås effekten vara försumbar: “Man kan räkna på
ett förväntat antal cancerfall, i relation till den normala cancernivån är det
fortfarande såpass små siffror att man inte kommer att kunna se en ökning i
antalet cancerfall”.

I fredagens Sydsvenskan tar kärnkemisten från Chalmers Christian Ekberg
över stafettpinnen. “Om allt går åt pipan får vi ett explosionsartat förlopp. Då
hänger utfallet på vindarna. Men kontaminationen blir inte ofantlig.”

Jag var tio år när Tjernobyl råkade ut för en härdsmälta. Ända sedan dess
har jag varit helt övertygad om att härdsmälta i ett kärnkraftverk är bland det
farligaste som finns. Nu säger Harms-Ringdahl att kanske 50 människor dog
av direkta strålskador i Tjernobyl och att 5000-6000 barn fick
sköldkörtelscancer, men att bara tolv dog. Detta globala trauma orsakade
alltså inte ens hundra dödsfall. Just så menar Ringdahl och tillägger: “Många
tror att det var väldigt omfattande effekter på hälsan och under årens lopp
har man kunnat följa uttalande i press och så vidare och rapporter som har
underblåst den här rädslan”.

Med denna information skulle jag kunna tacka expertisen och sluta oroa mig.
Men jag blir inte lugn, för jag vet att alla inte håller med Harms-Ringdahl. Jag
börjar bläddra i en bok som legat på mitt skrivbord några veckor nu. Det
krävs båda händerna för att lyfta den nära 800 sidor tunga boken: “A primer
in the art of deception – The cult of nuclearists, uranium weapons and
fraudulent science”. Fritt översatt: “En handbok i konsten att vilseleda –
Atomförespråkarnas kult byggd på uranvapen och blufforskning.”

Med sin bok riktar författaren Paul Zimmerman ett frontalangrepp mot den
gängse metoden att bedöma hälsorisker från strålning, och de
strålskyddsmyndigheter som förespråkar och upprätthåller systemet med
riskbedömning. Den läsare som inte låter sig avskräckas av bokens omfång
får sig till del en systematisk och noggrann genomgång över
strålskyddsforskningens konfliktpunkter.

Det ska sägas att Zimmerman inte är utbildad i strålningsbiologi. Han är en
simpel rehabiliteringsterapeut som ägnat en stor del av sitt liv åt att på egen
hand tillägna sig kunskap om strålning och dess konsekvenser på
människans hälsa. Sju år tog det att skriva boken i vilken han återger, och
kliver in som aktör, i en oerhört inflammerad konflikt som utspelar sig på
internationell nivå – den om hälsoeffekter av strålning. Han menar att den
modell som strålskyddsmyndigheterna använder för att bedöma riskerna
med radioaktiv strålning bygger på falska grunder.

Strålningens farlighet mäts i Sievert, oftare millisievert(1 Sievert = 1000
mSv). Sievert är den dos strålning som tas upp av kroppens olika organ och
gränsvärden världen över bygger på rekommendationer från Internationella
strålskyddskommissionen ICRP (International Commission on Radiological
Protection). En enskild person i Sverige rekommenderas att inte utsättas för
mer än 4 mSv per år, en kärnkraftsarbetare 50 mSv per år. Höga doser ökar
risk för cancer och skada på arvsanlagen.

ICRP fick en central roll efter andra världskriget för att bedöma riskerna med
radioaktiv strålning. Kommissionen bildades som en oberoende expertgrupp,
men arbetade nära USA:s strålskyddskommission NCRP och många
experter ingick i båda panelerna samtidigt. Det var en tid när atombomber
ännu testades i atmosfären, något panelen inte protesterade mot. Ganska
naturligt då att merparten av experterna, enligt Zimmerman, var inblandade i
kärnvapenprogram, eller produktion av kärnkraftverk. Atomproduktion och
säkerhet var aldrig åtskilda. Detta är strålskyddets usprung och redan från
början var uppdraget dubbelt: att inte lägga hinder i vägen för atomkrafts-
och atomvapenindustrin, samtidigt som man skapade rimligt skydd för
människors hälsa.

Den riskmodell som utarbetades av ICRP och NCRP är den som blev
generellt gällande i hela världen, inklusive i Sverige. ICRP hävdar att det
bara är rekommendationer, men inget nationellt strålskydd har haft
resurserna, bakgrundsmaterialet eller intresset att själv utarbeta en annan
standard. ICRP har lagt ner ett massivt arbete, men på en felaktig grund,
menar Zimmerman.

En stor del av sina slutsatser hämtar Zimmerman i stället från ECRR
(European Committee on Radiation Risk), en organisation som bildades efter
ett möte med den gröna gruppen i EU-parlamentet 1998 för att föra fram ett
alternativ till ICRP:s riskmodell. Naturligtvis en storleksmässig mygga jämfört
med ICRP, men en ettrig sådan.

ICRP:s rekommendationer baserar sig i huvudsak på livstidsstudien som
gjordes på överlevande efter atombomberna över Hiroshima och Nagasaki.
Vid atombombsexplosionerna utsattes en stor grupp människor för en stor
dos jämnt fördelad gammastrålning från en yttre källa. En idealisk grupp att
följa upp och kontrollera kan tyckas. En stor brist i undersökningen är
emellertid att den kom igång först sju år efter atombombsexplosionen. Ingen
vet hur många som hann dö av strålskador under de åren. En annan att
människor som bodde bortom 10 kilometer från epicentrum ingick i
kontrollgruppen icke-påverkade, ett väl kort avstånd, inte minst när många
även mycket snart befann sig innanför tiokilometerszonen för att söka efter
saknade anhöriga.

Emellertid fungerar ICRP-modellen väl när höga doser träffar kroppen
utifrån, som vid en atombombsexplosion, eller när arbetarna utsätts för hög
gammastrålning vid Fukushima. Problemen börjar på allvar när modellen
används även för att beräkna riskerna av låga doser från radioaktiva partiklar
som vi får i oss genom mat eller inandning. En uranpartikel som når
exempelvis lungorna sönderfaller och avger radioaktiva alfastrålar. Dessa
skadar celler och skapar kemisk oreda. Särskilt känslig för påverkan är DNA.

Enligt gängse ICRP-modell delas strålningen från en sådan uranpartikel i en
dos som träffar ett inre organ i sin helhet, på samma sätt som vid
högdosstrålning. Då strålningen fördelas på hela det inre organet blir dosen
så löjligt låg att någon mätbar cancerrisk inte existerar.

Enligt den förklaringsmodell som ECRR använder, och som Zimmerman
förespråkar, så fäster en radioaktiv partikel vid en specifik punkt i kroppen,
exempelvis i lungan. När den efterhand sönderdelas frigörs alfastrålar.
Alfastrålarna hinner inte långt, bara några cellängder bort, men de hinner
skapa enorm förödelse bland de närmsta cellerna på sin korta väg. En ilsken
partikel utarmat uran bombarderar gång på gång samma enskilda celler med
alfastrålning. Eftersom cancer uppstår just på cellnivå, inte samtidigt i ett helt
organ, finns det heller ingen lägre strålningsgräns som är ofarlig, menar
ECRR.

Konsekvensen blir att den största skadan av ett utsläpp som det i Fukushima
med tiden kommer från lågdosstrålning från små partiklar som sprids med
vinden, i vattnet och i luften och sedan letar sig in i människors kroppar. Där
ger de upphov till alla möjliga hälsoproblem, inte bara cancer och skador på
arvsanlagen. Men med ICRP:s sätt att mäta kan dessa problem aldrig
spåras till de radioaktiva utsläppen.

Runt om i världen samlas vittnesmål om hur missbildningar ökar där
lågradioaktiva partiklar sprids. I Vitryssland efter Tjernobyl, i Basra och
Falluja i Irak där stora mängder utarmat uran använts av USA:s styrkor och i
Hiroshima och Nagasaki. Efter atombombningarna vittnade barnmorskor om
kraftiga ökningar av missbildade nyfödda. Något som bekräftas av en
sammanställning gjord av Kate Dewes som 2001 intervjuade ett antal
japanska kvinnor som överlevt bomberna. Som kvinna hade hon möjlighet
att få andra svar än de manliga forskare som stövlade in efter att bomberna
fallit. I den officiella rapporten från den av USA inrättade
atombombskommission (Atomic Bomb Casualty Commission) förekom inga
förhöjda nivåer av missbildningar…”

Japan och framtida jodrbävningar i Östersjöregionen

Låt jordbävningen i Japan ge oss en påminnelse om vad jodrbävningar i Östersjöregionen kan åstadkomma i framtiden. Låt oss just nu minnas vad geologi professor Nils-Axel Mörner och andra varnat för – om och  om igen:  jättejordbävningar under kommande 100.000 år då kärnavfallet påstås ligga tryggt och säkert i berget i Forsmark och Olkiluotto. Nils-Axel Mörner har dokumenterat 59 jordbävninger i Sverige efter istiden varav flera var på över, eller t.o.m. mycket över 8 på Richterskalan. I själva Forsmark har det varit 5 jordbävningar inom tiden 10150 till  2900 år före idag.
SKB hävdar – envist – att det maximalt bara kommer att kunna bli 1  jordbävning med magnituden 7 under kommande 1 miljon år.
Trots att Nils-Axel Mörner dokumenterat 5 under gångna 10.000 år. Matematiken svindlar. Under de senaste 5000 åren har vi dokumentera 11 jordbävningar i Sverige – den senaste för 900 år sedan med en magnitud på 7. Inga som helst garantier föreligger för att ett KBS-3 förvar skall  hålla i 100.000 år – snarare pekar allt på att det inte kommer att hålla.

Låt händelsen i Japan ge oss en påminnelse om detta!

Läs gärna hans bok Detta Eviga Avfall” (PQR-kultur, 2009) och vad gäller tsunamis, är det så att Mörner just Januari 2011 publicerat en 714 sidig  bok på engelska The Tsunami Threat.

Avrusta Svensk vapenexport, OFOG.org

http://www.youtube.com/watch?v=-F3LtUsauXA&NR=1

Sommaren 2006 var Forsmark 13 minuter från härdsmälta. Kent Pettersson. 17-01-2011

(Se mer om Forsmark NPP under rubriken Nuclear Plants för rapporter på engelska http://www.bsrrw.org/?page_id=89 )

IT-hoten eller cyberattacker är reella idag. Sommaren 2006 var Forsmark 13-15 minuter från att locket på reaktor-tanken skulle explodera av. Och beroende på bristen på kylvatten var det nära till härdsmälta. Detta på grund av att elmatningen in till kärnkraftverket hade fallit ur. Av en anledning som fortfarande inte är offentliggjord startade inte något reserv-elsystem inom kärnkraftverket.

I dagarna pågår konferen Folk o Försvar i Sälen. Bl a påpekar generaldirektören för FOI Lars-Olov Lind att en terroristattack via Webb-nätet kan leda till en härdsmälta.

Eftersom Forsmark händelsen var en chock för SKI o övriga myndigheter finns riskerna fortfarande kvar. Detta ledde till att SKI avvecklades

Jag tror att ingen ansvarig vågar ta risken att testa kärnkraftverken på denna punkt. Förslag: vid varje avställningstillfälle som revision eller bränslebyte på KKV skulle ansvariga myndigheter beorda regeringen att bryta strömmen inför avställningen för att testa om säkerhetssystemen fungerade.

Detta skulle bli som “Hesa Fredrik” första måndagen i månaden, fast enbart årligen. Vi måste tänka på att Sverige är i krig och en motståndare anser då att allt är tillåtet. 10 st alkaida självmördare tar sig lätt in på våra kärnkraftverk och spränger vitala delar som leder till explosion-härdsmälta. Sådana hot har säkert uttalats men för att inte oroa svenska folket och slippa stoppa kriget i Afghanistan kommer detta inte ut offentligt.

Greenpeaces intrång med 50 personer utan att skada något materiellt var ovärderligt, för det visade att kärnkraftverken ligger oskyddade för terroristattacker. En grupp med pansarskott och granater och molotov-cocktails ödelägger snabbt ett kärnkraftverk.

Peace and Love och stopp på kärnkraftverken önskar Kent Pettersson i Nyköping.

Ulf Bjällås: Miljööverdomstolens uppgift i slutförvarsfrågan.17-11-2010

http://www.youtube.com/watch?v=v0v0LyTKC0k

Den slutliga bedömningen över nyttan och kostnaden av slutförvaret ska göras av Miljööverdomstolen. MiljöKonsekvensBedömningen kommer att bero på MiljöKonsekvensBeskrivningen som enligt lag skall innehålla alternativa platser (7 kap. 7 § p. 4.) och alternativa utformningar. Länsstyrelsen inom ramen för samrådsförfarandet ska ställa krav på att andra jämförbara sätt att uppnå krav skall redovisas – ÄR INTE GJORT. Det är sökandens (SKBs) ansökan som styr och det är sökanden (SKB) som bestämmer vad man vill pröva i Domstolen – ÄR DET BARA KBS-3 metod som skall prövas!?! eller hela den breda frågeställningen om rätt plats, rätt utformning…? Dessutom är det sökanden som har bevisbördan så att BAT tillämpas.

Se PDF för Ulf Bjällås presentation på http://www.karnavfallsradet.se/sites/default/files/ulf_bjallas_sen_ver.pdf

Swedish Parliament decision to replace old nuclear power with new.

June 17, 2010

Sweden’s parliament overturned June 17 a 30-year-old ban on new nuclear reactors, adding Swedish nuclear-renaissance to the illusion of the “renewed momentum” propaganda  behind nuclear energy in Europe and the world. The lie is as huge as the myth that nuclear energy creates electricity that can compete with other sources at a market price. It never has and never will, if even a third of the costs and risks are acknowledged. The agenda of the nuclear industry is created by the global military complex.

Green Party spokeswoman Maria Wetterstrand scolded the Centre Party for siding with its coalition partners during a parliamentary debate before the vote. Voting in favour of the proposal, she said, “could mean Sweden will be making itself dependent on nuclear power for 100 more years and there will be 100,000 years of consequences for future generations who will have to take care of the waste,” she said.

The Riksdag voted with two votes obesity by a narrow 174-172 margin in favor of replacing Sweden’s existing fleet of 10 reactors, which provide nearly half the country’s electricity, when they get too old in the next few decades.  The new reactors will be built and the old ones will be made more effective, as well as some of the old ones will be taken out of service.

The Parliament also decided that the owners of nuclear reactors will be fully liable for nuclear incidents.  Decisions in cases will be taken on Monday 21 June.

The legislation paves the way for Sweden to join a growing list of European countries opting for new nuclear plants and highlights a shift of  attitudes on the atomic energy subject across the previously environmentally-conscious Nordic region.

ARK – konferens mot Uranvapen.

ARK ( www.uraniumconference.org ) och Nordiska Nätverket mot uranvapen (NNMU) höll en nordisk konferens med framstående forskare och representanter för fredsorganisationer den 14 – 15 november på ABF-huset I Stockholm. Miljömagasinet publicerade Lasse Karlssons artikel som beskriver de båda mycket innehållsrika konferensdagarna.

http://filos.se/mimaark.pdf

En resolution riktad till regeringarna I de nordiska länderna antogs http://www.uraniumconference.org/dok/Resolution15%20nov2009.pdf

A conference resolution directed to the governments of the Nordic countries:
(in english)  http://www.uraniumconference.org/dok/Resolution15%20nov2009english.pdf

A swedish politician Maud Olofsson is the driving force of the plan for 10 new nuclear reactors in Sweden

She is the Matriarch of the nuclear expantion. In her swedish nuclear decline policy destroying speach she said “I am doing this for my kids and my grandchildren”

httpv://www.youtube.com/watch?v=YLR_YY8S3FU&NR=1

ARK – Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (Action Group Against Radioactive Warfare)

ARK sprider information om, och skapar opinion mot användandet av ammunition med den giftiga och radioaktiva tungmetallen utarmat uran, som idag används i krigen mot Irak och Afghanistan.

Atomkraft? Nej Tack (Grupp på Facebook)

16 juli 2008 ——— 100 medlemmar
19 juni 2009 äntligen 9300 medlemmar!!!!! (Krav på medlemskap att se sidan.)

Avfallskedjan (The Waste Network)

Avfallskedjan är ett nätverk för ideellt arbetande grupper av lokalbefolkningar på platser som har berörts av planer som gäller hantering av kärnkraftavfall.

Baltic Sea NGO Forum

The purpose of the network is to support the civil society in the Baltic Sea area.

Baltic Sea Region Radioactivity Watch

We invite everybody involved in the subject of radioactivity to send us the information about Yourself and Your networks, the weblinks and the materials that could fit into the areas of the subjects listed in the frame of the website.

Barsebäcksoffensiv (Germany and Sweden)

We are a network of German and Swedish activists fighting for a global phase-out of nuclear power. Our vision is a democratic, regional and sustainable energy supply. BARSEBÄCKSOFFENSIV was built as a reaction to the diminishing democratic control over Swedish and German energy supplyers when cities and communities sold the shares they had in them.

Budkavlen – Vi kräver en kärnvapenfri värld

Budkavlen ska sätta press på vår regering att inför 2010 års kärnvapenförhandlingar i FN kräva en kärnvapenfri värld.

Coaltion Clean Baltic

In Helsinki, February 1990, non-governmental environmental organizations from the countries of the Baltic Sea Region united and established Coalition Clean Baltic (CCB) in order to co-operate in activities concerning the Baltic Sea. CCB is a politically independent, non-profit association.

Dagbok mot atomkraft

Dagbok mot atomkraft av Lasse Karlsson.

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen (Swedish Anti-Nuclear Movement)

www.folkkampanjen.se

The main goals of Folkkampanjen are to: stop nuclear power production in favour of energy conservation and use of renewable energy sources; stop nuclear weapons production; stop the entire nuclear fuel chain from uranium exploration and mining to conversion, enrichment, fuel fabrication, use in reactors and finally reprocessing; as well as to stop the additional steps involved in military use of nuclear materials; bring human civilisation into harmony with the ecological system on which all life depends.

Greenpeace Sweden

Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som driver kampanjer för att bl. a. avveckla kärnkraften – vi behöver inte välja mellan två onda ting och kärnkraften kan aldrig bli lösningen på klimatförändringarna.

Miljöförbundet Jordens Vänner (Friends of the Earth Sweden)

Miljöförbundet Jordens Vänners, MJV, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Vi arbetar med en rad viktiga teman, bland annat klimat, regnskog, privatisering och makten över maten.

Miljöjournalisternas förening / Swedish Association for Environmental Journalists

Miljöjournalisternas förening, MÖF, bildades 1990 och är den naturliga samlingsplatsen för journalister i Sverige som bevakar miljöområdet. Founded in 1990, MÖF is the natural rallying point for journalists in Sweden that cover environmental issues.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) (Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review)

MKG är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Naturskyddsförbundet i Kalmar län, Fältbiologerna och Oss – Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) (Nuclear Waste Secretariat of the Swedish Environment Movement)

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas är en ideell förening grundat den 31 oktober 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen (FMKK) och Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV).

Naturskyddsföreningen (The Swedish Nature Protection Federation)

We spread knowledge, map environmental threats, create solutions, and influence politicians and public authorities, at both national and international levels. Moreover, we are behind one of the world’s most challenging ecolabellings, “Bra Miljöval” (Good Environmental Choice).

Nätverket för global fred och demokrati Östersund

Skriv under mot uranbrytning

Nej till URAN och provborrningar i Nianfors

Nej till uranbrytning – om planer på uranprospektering i Sverige

En hemsida för information om de hot som finns genom prospektering och eventuell senare utvinning av uran och andra metaller

nonuclear.se

The nonuclear.se website is an independent initiative supported by environmental, non-governmental organisations in Sweden. The purpose of the website is to provide information critical of the nuclear industry, with a focus on the situation in Sweden.

Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) (Opinion Group for a Safe Final Storage – Swedish only)

Oss har ambitionen att kritiskt granska projektet för att försäkra oss om att det farliga radioaktiva avfallet omhändertas med den miljömässigt bästa metoden och att man väljer den plats som ger bästa skydd för miljö

Plogbillsrörelsen (Plowshares Movement; Bread Not Bombs Plowshares)

Plogbillsrörelsen arbetar för avrustning av vapen genom civil olydnad, ickevåld och öppenhet. Rörelsen består av många människor och grupper runt om i världen och bildades i USA 1980 och kom till Sverige i mitten av 1980-talet.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

The task of our Institute is to conduct research on questions of conflict and cooperation of importance for international peace and security, with the aim of contributing to an understanding of the conditions for peaceful solutions of international conflicts and for a stable peace.

Svenska Forskare och Ingenjörer mot Kärnvapen (Swedish Scientists and Engineers Against Nuclear Weapons)

Medlem kan den bli som är verksam i vetenskapligt arbete, eller som är ingenjör. Medlemskapet är också öppet för andra med anknytning till vetenskap och teknik som vill stödja föreningens syften, exempelvis studerande.

Svenska Läkare mot Kärnvapen (Swedish section of International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW)

Den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen fick sitt upphov 1980, i skuggan av det kalla kriget.

Svenska Nätverket för Kärnvapennedrustning / Swedish Network for Nuclear Disarmament

Nätverket för Kärnvapennedrustning samlar ett 15-tal svenska freds- och nedrustningsorganisationer som alla arbetar med den gemensamma målsättningen om totalt avskaffande av alla kärnvapen.

UNDER YTAN – Närmare rörelserna, blog av Lasse Karlsson

Se t.ex. “Kärnkraftsvotering slutade med polisingripande i Sveriges Riksdag” från 16 juni 2009.

Vild-Eken

Vild-Eken består av ett nätverk av människor som har erfarenhet av att arbeta ideellt med frågor som rör Ursprungsfolk och miljöarbete. Nätverksrepresentanter/medlemmar finns på flera håll i Sverige och i flera europeiska länder.

Tre ånggeneratorer och en tryckhållare till Ringhals 4

“I början av maj 2011 la det tyskflaggade fartyget Condock 5 till i Videbergshamn med sin last av nytillverkade kärnkraftskomponenter: tre ånggeneratorer och en tryckhållare till Ringhals 4. Komponenterna har tillverkats av företaget ENSA i Santander vid den spanska Atlantkusten…”

http://www.vattenfall.se/sv/nyheter-elproduktion.htm?newsid=3D31ED7DC5F8418382D37DE39E4552A0