SSM, Local Radiation Protection Agencies

SSM meeting on the process for the evaluation of the SKB Forsmark Final Waste Repository project

In swedish

Björn dverstorp, SSM:

Eva Simic, SSM:

Josefin Päiviö-Jonsson:

BSRRW and ECRR –  sc. secr. Pr Chris Busby, Ditta Rietuma, Roland von Malmborg as well as Nils-Axel Mörner etc

The official criteria requirements given by SSM.se to procure external experts for Final Nuclear Waste Repository in Forsmark

In English and in Swedish

The official criteria requirements given by SSM to procure external support provide no complete picture of all the skills SSM needs for the Forsmark Final Nuclear Waste Repository SKB application audit

All material relating to the procurement of external expertise required for the final examination is on the SSM.se website. Competence to examine the radiation risks for humans and the environment is also available in the SSM Agency and SSM are commenting, in their letter to ditta Rietuma, that they will use of it. You should therefore note that the selection criteria below only describes how SSM procure external support and provide no complete picture of all the skills SSM needs for the Forsmark Final Nuclear Waste Repository SKB application audit.

Allt material som rör upphandlingen av extern kompetens som behövs för slutförvarsgranskning ligger på vår hemsida. Kompetens att granska strålningens risker för människa och miljö finns även på myndigheten och vi kommer i granskningen även använda oss av den. Du bör alltså observera att urvalskriterierna nedan enbart beskriver hur vi upphandlar externt stöd och ger ingen heltäckande bild av all den kompetens vi behöver för granskningen.

The first area of ​​procurement related Forsmark candidate area. This includes hydrology, groundwater chemistry, rock mechanics, etc.
Det första upphandlingsområdet rör Forsmark som kandidatområde. Här ingår bl.a. hydrologi, grundvattenkemi, bergmekanik m.m.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt—Bilagor/Review-of-engineered-barrier-performance-for-a-KBS-3-repository-for-spent-nuclear-fuel/

The second area of ​​procurement relating to technical barriers, including corrosion of the capsule, chemical processes in the buffer, etc.:

Det andra upphandlingsområdet rör tekniska barriärer, bl.a. korrosion av kapsel, kemiska processer i buffert m.m:

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt—Bilagor/Review-of-the-Forsmark-area-as-a-candidate-site-for-a-spent-nuclear-fuel-repository-in-Sweden/

The third area concerns the impact consequence assessment and other areas of safety:
Det tredje området rör konsekvensanalys och övriga områden inom säkerhetsanalys:

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt—Bilagor/Methodology-and-consequence-analysis-in-the-SR-Site-for-a-spent-nuclear-fuel-repository-in-Sweden_/

The most interesting information is  in Annex 2, called specification, is described here include requirements related to the area of Radioactivity risks..

Den mest intressanta informationen finns i bilaga 2 som kallas specifikation, här beskrivs bl.a. kraven kopplade till delområden som radioaktivitetens risker.